Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: LỤC THỊ MAI HƯƠNG
Số thẻ: 302210176
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989750497
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỮU
Số thẻ: 302210177
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962670486
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THANH LỊCH
Số thẻ: 302210178
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962301586
Thẻ
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN QUANG
Số thẻ: 302210179
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0375173743
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÙY
Số thẻ: 302210180
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0981652323
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ TRANG
Số thẻ: 302210181
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0789204406
Thẻ
Họ và tên: VÀNG DỈ PHÒ
Số thẻ: 302210182
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0824040555
Thẻ
Họ và tên: LÝ VĂN XIỂM
Số thẻ: 302210183
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962865088
Thẻ
Họ và tên: Đinh Thị Diệp
Số thẻ: 306210137
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: dinhthidiepbk@gmail.com
Điện thoại: 0976510728
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Lộc Trang
Số thẻ: 306210138
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: nguyenloctrang@gmail.com
Điện thoại: 0399150188