Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRANG
Số thẻ: 311200112
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0377186690
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Số thẻ: 311200113
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0931698696
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG
Số thẻ: 311200114
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0385975619
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ VIỆT HẰNG
Số thẻ: 311200117
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0972261992
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 311200119
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915546769
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 311200120
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919785586
Thẻ
Họ và tên: PHẠM THỊ HẠNH
Số thẻ: 311200121
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974561497
Thẻ
Họ và tên: TÒNG THỊ SINH
Số thẻ: 311200124
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984430657
Thẻ
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY
Số thẻ: 311200125
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0349786088
Thẻ
Họ và tên: TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG
Số thẻ: 311200126
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0766053087
Thẻ
Họ và tên: VŨ THỊ HẰNG
Số thẻ: 311200127
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0918359456
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU TẠ LÌN
Số thẻ: 302200138
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0337674366
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU VÀN KINH
Số thẻ: 302200139
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942138851
Thẻ
Họ và tên: TRIỆU VÀN QUẤY
Số thẻ: 302200140
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0945067847
Thẻ
Họ và tên: PHẠM ĐỨC HIẾU
Số thẻ: 302200141
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973043277