Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: LY MÍ DẾ
Số thẻ: 302200142
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0346302325
Thẻ
Họ và tên: LY MÍ VỪ
Số thẻ: 302200143
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0399162859
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ MỶ
Số thẻ: 302200144
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0374598016
Thẻ
Họ và tên: MA THỊ THU
Số thẻ: 302200145
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: mathithupvh@gmail.com
Điện thoại: 0372787196
Thẻ
Họ và tên: MAI THỊ ANH
Số thẻ: 302200146
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: maianhhg88@gmail.com
Điện thoại: 0869752333
Thẻ
Họ và tên: PHẠM NGỌC AN
Số thẻ: 302200147
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: phamngocandghg@gmail.com
Điện thoại: 0915316763
Thẻ
Họ và tên: MÃ TRUNG HOÀI
Số thẻ: 302200148
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0987032457
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐƯƠNG
Số thẻ: 302200149
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: duongpanhou@gmail.com
Điện thoại: 0988684330
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
Số thẻ: 368202013
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: Russian
Email: ngannguyentula2017@gmail.com
Điện thoại: 0911028024
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIỆM
Số thẻ: 302210150
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975079802
Thẻ
Họ và tên: HOÀNG VĂN TOÀN
Số thẻ: 302210151
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0364044191
Thẻ
Họ và tên: HUỲNH THANH NHÀN
Số thẻ: 383210136
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: huynhthanhnhan347@gmail.com
Điện thoại: 0932991961
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN KIM CHÂU
Số thẻ: 383210137
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: kimchaubatri@gmail.com
Điện thoại: 0988330706
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÒN
Số thẻ: 383210138
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0353704114
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHẠY
Số thẻ: 383210139
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0386671037