Ngành du lịch và khách sạn của Việt Nam đang thực hiện một bước đi mang tính quyết định để hướng tới việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ bằng việc khai trương Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề du lịch đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 26/11/2007.