Ngày 20/5/2021, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 707/TB-CĐDH về việc hủy lịch thi nghiệp vụ du lịch tháng 5 năm 2021 tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày 06/5/2020, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 0205/2021/TB-CĐĐV về việc hoãn tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch tháng 5 năm 2021.
Ngày 07/5/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 010/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2021.
Ngày 29/4/2021, Trường Đại học Huế ra công văn số 599/KH-ĐHH về việc tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế năm 2021.
Ngày 22/4/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 337/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 20/4/2021, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 487/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 13/4/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 009/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 14/4/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 403/CDDLHN-LHLD về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tháng 4 năm 2021.
Ngày 08/4/2021, Sở Du lịch Hà Nội ra thông báo số 243/SDL-QLLH về việc chiêu sinh khóa Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 năm 2021.
Ngày 18/3/2021, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra thông báo số 277/ĐVTDT-HDDL về việc tổ chức thi  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 24/3/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 222/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 03/3/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 005/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 4 năm 2021.
Ngày 09/3/2021, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 04//TB-TDC về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa đợt 1 năm 2021.
Ngày 01/02/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ra công văn số 031/ CĐDLHN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2021.
Ngày 25/01/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 003/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2021.