Ngày 09/9/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 120/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.
Ngày 01/9/2020, Trường  Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 481/ TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2020.
Ngày 18/8/2020, Trường Đại học Quang Trung ra thông báo số 1924/ ĐHCT-LKDT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 9 năm 2020.
Ngày 10/8/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 103/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 9 năm 2020.
Ngày 17/8/2020, Trường Đại học Quang Trung ra thông báo số 88/ ĐHQT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 9 năm 2020.
Ngày 25/6/2020, Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo số 412/ TB-ĐHKB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020.
Ngày 04/8/2020,Sở VHTTDL Phú Thọ ra công văn số 515/SVHTTDL-QLDL về việc hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế vào tháng 8 năm 2020.
Ngày 27/7/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 098/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020
Ngày 21/7/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 463/ TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế và nội địa tháng 8 năm 2020.
Ngày 08/7/2020, Sở du lịch Ninh Bình ra công văn số 519/ SDL-QLDL về việc đăng ký tham gia khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020.
Ngày 17/6/2020, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ra công văn số 169/ ĐT-CĐCTVN về việc tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 07/7/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng ra văn bản số 1114/VB-TĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa.
Ngày 23/6/2020, Trường Cao đẳng Thương mại ra công văn só 440/ CV-CĐTM về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế
Ngày 29/6/2020, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo 655/ TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 01/7/2020, Trường Cao đẳng Du lịch Huế ra công văn số 123/ CĐDLH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và du lịch quốc tế.