Ngày 04/01/2021, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 17/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.
Ngày 05/01/2021, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 04/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021
Ngày 28/12/2020, Trường Đại học Hạ Long ra thông báo số 1383/TB-ĐHHL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 01 năm 2021
Ngày 28/12/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 544/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.
Ngày 11/12/2020, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 1112/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế năm 2021.
Ngày 22/12/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 173/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2021.
Ngày 26/11/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 163/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2020.
Ngày 12/11/2020, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ra công văn số 367/ CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2020.
Ngày 21/10/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông công văn số 663/ CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ điều hành du lịch tháng 11 năm 2020.
Ngày 25/9/2020, Trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 493/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.
Ngày 23/9/2020, Sở VHTTDL Phú Thọ ra công văn số 636/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 10 năm 2020.
Ngày 14/9/2020, Trường Cao đẳng  Thương mại (Đà Nẵng) ra công văn số 484/CV-CĐTM về việc thay đổi thời gian tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 04/9/2020, Trường  Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 1104/TB-CDDH về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2020.
Ngày 09/9/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 120/2020/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 10 năm 2020.
Ngày 01/9/2020, Trường  Cao đẳng Văn Lang ra thông báo số 481/ TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 9 năm 2020.