Ngày 30/09/2016, Sở Du lịch Hà Nội ra Công văn số 992/SDL-QLLH về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng  kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.
Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2494/XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch từ tháng 8 đến 12/2016.
Ngày  02 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Du lịch ra Công văn số 801/TCDL-LH về việc từ chối ủy quyền đào tạo ngắn hạn cho Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh.
Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Sở Du Lịch Hà Nội đã ra thông báo số 558/SDL-QLLH về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.    
 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:
Được sự ủy quyền của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên quốc tế, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian cụ thể như sau:
Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 1350/XHNV-ĐT về việc  tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Lạt.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch