Thông báo: V/v Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ CNDL ngày 26/12/2015 tại Hà Nội
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn  
Danh sách cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kiểm tra ngoại ngữ.
Ngày 16/06/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Bình Định mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 22/04/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Bách Việt mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.  
Ngày 31/07/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Trung cấp du lịch Cần Thơ mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 18/10/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dân lập Văn Lang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 16/05/2012, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Sơn La mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 31/07/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Tiền Giang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 31/01/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 17/01/2012, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch