Công văn số 50/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, 2, 3 tháng.
Công văn số 755/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.
Công văn số 754/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.
Công văn số 431/TCDL-LH ngày 06/5/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn công tác đổi thẻ hướng dẫn viên năm 2013.
Quyết định số 78/QĐ-TCDL ngày 25/2/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Giáo trình chi tiết bồi dưỡng kiến nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch.
Quyết định số 137/QĐ-TCDL ngày 04/4/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên (Quyết định và tài liệu kèm theo)
Công văn số 775/TCDL-LH ngày 16/8/2011 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL
Công văn số 691/TCDL-LH ngày 26/8/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 519/TCDL-LH ngày 01/7/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 1151/TCDL-LH ngày 25/10/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thời gian đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 1208/TCDL-LH ngày 04/11/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chấp nhận bảng điểm chuyên ngành hướng dẫn du lịch trong quá trình cấp thẻ.
Công văn số 290/TCDL-LH ngày 29/3/2012 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 493/TCDL-LH ngày 30/5/2011 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Thông tư về việc "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2010.