Ngày 30/5/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 493/TCDL-LH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở chấp nhận chứng chỉ một số ngoại ngữ trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổng cục Du lịch và trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn, trường ĐH QGHN điều chỉnh mẫu phôi chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ cấp mới cho những người đạt yêu cầu theo các quy định mới về phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ban hành Quy định về trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Ban hành Chương trình Khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Quyết định 69/QĐ-TCDL ngày 09/2/2004 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành tạm thời: Khung chương trình đạo tạo ngắn hạn ngoại ngữ  du lịch.
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch...
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5-6-2001 về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch.
Quy định khung về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch