Ngày 02/11/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1552/TCDL-LH về việc đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố.
Ngày 06/7/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 867/TCDL - LH về Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV
Ngày 13/4/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 399/TCDL-VP về  Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên.
Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27/02/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 49/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 50/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, 2, 3 tháng.
Công văn số 755/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.
Công văn số 754/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.
Công văn số 431/TCDL-LH ngày 06/5/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn công tác đổi thẻ hướng dẫn viên năm 2013.
Quyết định số 78/QĐ-TCDL ngày 25/2/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Giáo trình chi tiết bồi dưỡng kiến nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch.
Quyết định số 137/QĐ-TCDL ngày 04/4/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên (Quyết định và tài liệu kèm theo)
Công văn số 775/TCDL-LH ngày 16/8/2011 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL
Công văn số 691/TCDL-LH ngày 26/8/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 519/TCDL-LH ngày 01/7/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 1151/TCDL-LH ngày 25/10/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc gia hạn thời gian đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch