Bắc Giang: Triển khai các hoạt động về văn hóa; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch hướng đến quá trình hội nhập

Cập nhật:24/09/2021 17:21:02
Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của tỉnh trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh Bắc Giang đến với các nước ASEAN, trong thời gian tới tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai các hoạt động về văn hóa, du lịch; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập theo Kế hoạch Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
Theo đó nhiều nội dung hoạt động sẽ được tỉnh tập trung triển khai trong giai đoạn tới cụ thể bao gồm: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo kế hoạch; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống. Hoàn thiện lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gồm: Các di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống, các làng nghề thủ công, dân ca quan họ, ca trù, hát Then, các làn điệu dân ca dân tộc thiểu số bản địa khác, các loại hình nghệ thuật truyền thống... Quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân, xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ đặc biệt, tôn vinh đối với các nghệ nhân dân gian trong việc tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp xúc, mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong Cộng đồng ASEAN và các nước có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Bắc Giang… Chủ động tiếp nhận các hoạt động giao lưu văn hóa hướng đến các cơ hội hội nhập quốc tế về lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh và quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh, sản phẩm truyền thống, du lịch và con người Bắc Giang đến với các nước trong Cộng đồng ASEAN.
 
Bắc Giang cũng sẽ tập chung đầu tư xây dựng các điểm du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống; tăng cường xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm có tiềm năng, gắn với xây dựng môi trường du lịch xanh, văn minh, lành mạnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về sản phẩm du lịch đặc trưng. Khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm phát triển dịch vụ du lịch một cách bền vững, đưa du lịch Bắc Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để giới thiệu với các nước trong khối ASEAN./. 
 
 Hà Bộ
Nguồn: Thông tin Du lịch Bắc Giang