Công văn số 1190/TCDL-LH V/v: Mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh

Cập nhật:12/02/2014 17:11:39
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh; chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo.

Về tổ chức đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2009 "Ban hành Chương trình Khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch", sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo công văn số 65/ĐV-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2013 đăng ký đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn của trường, Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh; chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo.

 

Nguồn: Vụ LH-TCDL

 

Tài liệu đính kèm: http://huongdanvien.vn/images/files/CV1190.pdf