Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 - 06 - 2011

Cập nhật:14/02/2014 15:23:29
Thông tư về việc "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính tại văn bản Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL gồm có:

- Mục I được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 1 và 2.
- Mục III được bổ sung khoản 5a.
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Mẫu 27).
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về Phương án kinh doanh lữ hành (Mẫu 28).
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện (Mẫu 29).
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện  (Mẫu 30).
- Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu 31).

Xem toàn văn Thông tư tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/TT_07_2011_TT_BVHTTDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL