Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 - 11 - 2013

Cập nhật:14/02/2014 14:24:06
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_180_2013_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL