Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 - 01 - 2012

Cập nhật:14/02/2014 14:21:43
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_01_2012_CP.doc

Nguồn: Vụ LH - TCDL