Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Cập nhật:14/02/2014 14:20:00
Luật Du lịch số 44/2005/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/Luat_DuLich.doc

Nguồn: Vụ LH - TCDL