Quyết định số 69/QĐ-TCDL ngày 09 - 02 - 2004

Cập nhật:14/02/2014 11:26:21
Quyết định 69/QĐ-TCDL ngày 09/2/2004 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành tạm thời: Khung chương trình đạo tạo ngắn hạn ngoại ngữ  du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/QD_69_QD_TCDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL