Quyết định số 564/QĐ-TCDL ngày 31 - 12 - 2002

Cập nhật:14/02/2014 13:43:37
Ban hành tạm thời chương trình khung về đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/QD_564_QDTCDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL