Quyết định số 78/QĐ-TCDL ngày 25 - 02 - 2013
Cập nhật:14/02/2014 17:01:13
Quyết định số 78/QĐ-TCDL ngày 25/2/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Giáo trình chi tiết bồi dưỡng kiến nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

Nội dung Tài liệu đính kèm Quyết định:

http://huongdanvien.vn/images/files/BDNV_TMV.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch