Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Cập nhật: 21/02/2017 08:04:41
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch gửi hồ sơ tại một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trên toàn quốc;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết. 

Xem toàn văn thủ tục tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/Thu_tuc_cap_the_HDV_ND.doc

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch