Tổng số cơ sở đào tạo được ủy quyền: 46
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 38584605 / 35589437
Fax: