Tổng số hướng dẫn viên: 26580
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRƯỞNG
Số thẻ: 201110145
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: TRẦN QUỐC VIỆT
Số thẻ: 201130800
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: ĐỖ TUẤN SINH
Số thẻ: 201140941
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: ĐINH QUANG DŨNG
Số thẻ: 201172058
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUYỀN
Số thẻ: 201172161
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TƯ
Số thẻ: 201172241
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: PHÙNG THỊ HẢI DUYÊN
Số thẻ: 201172272
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: PHẠM VĂN CHUNG
Số thẻ: 201203334
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: PHẠM THÁI ANH DŨNG
Số thẻ: 201203335
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: HOÀNG NGUYỄN GIÁP
Số thẻ: 201203336
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ HƯNG
Số thẻ: 201203337
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: BÙI THỊ NHƯ
Số thẻ: 201203338
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: Nguyễn Văn Trưởng
Số thẻ: 124200326
Ngày hết hạn: 03/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: CAO VĂN HIỆP
Số thẻ: 101101149
Ngày hết hạn: 02/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRỊNH NAM TIẾN
Số thẻ: 101111819
Ngày hết hạn: 02/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm