Tổng số hướng dẫn viên: 28692
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NƯỚC
Số thẻ: 272210162
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: CAO ANH NGUYỆN
Số thẻ: 201213558
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: LÊ VĂN ĐỒNG
Số thẻ: 201213559
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: ĐỖ XUÂN ANH
Số thẻ: 201213560
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: ĐOÀN TUẤN
Số thẻ: 201213561
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: CAO XUÂN HÒA
Số thẻ: 201213562
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: Lê Thị Kim Tuyến
Số thẻ: 293210115
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
Số thẻ: 293210116
Ngày hết hạn: 28/10/2026
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHÚC
Số thẻ: 149170277
Ngày hết hạn: 27/10/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: NGUYỄN DUY TÌNH
Số thẻ: 235210156
Ngày hết hạn: 27/10/2026
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH CHI
Số thẻ: 125160132
Ngày hết hạn: 26/10/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: HỒ BÁ ANH DŨNG
Số thẻ: 240210343
Ngày hết hạn: 26/10/2026
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: HOÀNG THỊ HẢI YẾN
Số thẻ: 240210344
Ngày hết hạn: 26/10/2026
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: CẦM BÁ THƯỚC
Số thẻ: 268210289
Ngày hết hạn: 25/10/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: LÂM VƯƠNG VŨ THI
Số thẻ: 268210290
Ngày hết hạn: 25/10/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: