Tổng số hướng dẫn viên: 28947
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN LÂM DUY
Số thẻ: 268210293
Ngày hết hạn: 29/11/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
Số thẻ: 168212012
Ngày hết hạn: 29/11/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: LÊ THỊ THIÊN THANH
Số thẻ: 249210187
Ngày hết hạn: 26/11/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: BÙI THỊ THANH THANH
Số thẻ: 249210188
Ngày hết hạn: 26/11/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: PHAN ANH ĐƯỢC
Số thẻ: 152210182
Ngày hết hạn: 26/11/2026
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: THÁI VĂN HÙNG
Số thẻ: 148141117
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: PHƯƠNG LANG CHI
Số thẻ: 148170237
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: DƯƠNG THỊ DIỆU HUYỀN
Số thẻ: 148170519
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: TRẦN NGỌC KHÁNH
Số thẻ: 148170573
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: HỒ HOÀNG SƠN
Số thẻ: 283210243
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN MẠNH
Số thẻ: 248212882
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: DƯƠNG THỊ THU HÀ
Số thẻ: 148214806
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: ĐÀO THỊ THU HÂN
Số thẻ: 148214807
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH LAN
Số thẻ: 148214808
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: HỒ THỊ MỸ LINH
Số thẻ: 148214809
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: