Tổng số hướng dẫn viên: 20053
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 19967
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 48
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 38
1
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HẢI
Số thẻ: 168180116
Ngày hết hạn: 23/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 21 ngày
2
Họ và tên: LỘC THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 268180116
Ngày hết hạn: 23/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 21 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN THU HƯƠNG
Số thẻ: 130180152
Ngày hết hạn: 20/03/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 18 ngày
4
Họ và tên: BÙI QUÝ CHIẾN
Số thẻ: 130180153
Ngày hết hạn: 20/03/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 18 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 244150201
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 18 ngày
6
Họ và tên: VÕ VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 244150206
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 18 ngày
7
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THẢO
Số thẻ: 144180009
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 17 ngày
8
Họ và tên: TRƯƠNG THANH HƯƠNG
Số thẻ: 144180010
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 17 ngày
9
Họ và tên: KHÊ CHÂU HỨNG
Số thẻ: 260180179
Ngày hết hạn: 19/03/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 17 ngày
10
Họ và tên: TRẦN XUÂN TUYẾN
Số thẻ: 168180113
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN DOÃN NGỌ
Số thẻ: 168180114
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
12
Họ và tên: HA SÀN
Số thẻ: 168180115
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC HẢO
Số thẻ: 158180132
Ngày hết hạn: 16/03/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 14 ngày
14
Họ và tên: NGHIÊM BÁ THÀNH
Số thẻ: 110120194
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 15 ngày
15
Họ và tên: ĐOÀN NỮ THUẬN THIÊN
Số thẻ: 148151205
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 14 ngày
16
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY VI
Số thẻ: 148151210
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 14 ngày
17
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ANH
Số thẻ: 168150206
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 14 ngày
18
Họ và tên: PHAN THANH HẢI
Số thẻ: 248180051
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
19
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THỌ
Số thẻ: 248180052
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN LÊ SƠN
Số thẻ: 248180053
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
21
Họ và tên: HUỲNH ĐỨC TÂM
Số thẻ: 248180054
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
22
Họ và tên: TRẦN QUANG THÔNG
Số thẻ: 248180055
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
23
Họ và tên: TRẦN PHÚC ĐỨC
Số thẻ: 248180056
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
24
Họ và tên: HỨA THỦY TIÊN
Số thẻ: 148180223
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
25
Họ và tên: NGUYỄN MAI THANH NHÃ
Số thẻ: 148180224
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
26
Họ và tên: Hoàng Đông Nhi
Số thẻ: 210180000
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
27
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LƯU LY
Số thẻ: 148180225
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
28
Họ và tên: TRẦN HOÀNG HẰNG
Số thẻ: 148180226
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
29
Họ và tên: MẠC THỊ THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 148180227
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
30
Họ và tên: BÙI VĂN DŨNG
Số thẻ: 148180228
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN THIÊN KHÊ
Số thẻ: 148180229
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
32
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH KHOA
Số thẻ: 148180230
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
33
Họ và tên: TRẦN THỊ XUÂN
Số thẻ: 148180231
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
34
Họ và tên: LÊ THÚY HỒNG
Số thẻ: 148180232
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
35
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THỊNH
Số thẻ: 148180234
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
36
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ÁNH
Số thẻ: 148180235
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
37
Họ và tên: TRẦN NGỌC THƯỜNG
Số thẻ: 148180236
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
38
Họ và tên: PHẠM THẾ THUẤN
Số thẻ: 148180237
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
39
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM MAI
Số thẻ: 148180238
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
40
Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH TÂM
Số thẻ: 148180239
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
41
Họ và tên: LÊ TẤN DUY NHÀN
Số thẻ: 148180240
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
42
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Số thẻ: 148180241
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
43
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN KHOA
Số thẻ: 148180242
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 13 ngày
44
Họ và tên: BÙI VĂN HẢI
Số thẻ: 179121773
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 2 tháng, 14 ngày
45
Họ và tên: TRẦN MINH QUÂN
Số thẻ: 279153633
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 13 ngày
46
Họ và tên: ĐỖ THANH HƯNG
Số thẻ: 279153668
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 13 ngày
47
Họ và tên: LƯƠNG CHÍ CƯỜNG
Số thẻ: 179152785
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 2 tháng, 13 ngày
48
Họ và tên: PHẠM VĂN TRỌNG
Số thẻ: 179183983
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 12 ngày
49
Họ và tên: GIANG TÚ HỒNG
Số thẻ: 179183984
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 12 ngày
50
Họ và tên: TRẦN TÚ THANH
Số thẻ: 179183985
Ngày hết hạn: 14/03/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 tháng, 12 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch