Tổng số hướng dẫn viên: 35086
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: TRƯƠNG ĐÌNH KHÁNH
Số thẻ: 291230029
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: ĐỔ THỊ THỦY TIÊN
Số thẻ: 279237876
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: PHAN VĂN KHẢI
Số thẻ: 279237877
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: PHẠM VĂN MINH
Số thẻ: 279237878
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRẦN QUẢNG MINH THUẬN
Số thẻ: 279237879
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Số thẻ: 138180155
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: HUỲNH THỊ NHƯ NGỌC
Số thẻ: 279185575
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO
Số thẻ: 156231758
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN SUNG
Số thẻ: 146181635
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: ĐƯỜNG THỤC TRINH
Số thẻ: 220180128
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: TRIỆU LÊ QUỐC HƯNG
Số thẻ: 202230160
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: ĐINH BÁ CẢNH
Số thẻ: 146181543
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: TRẦN QUANG KHẢI
Số thẻ: 282230534
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: CAO HỮU TÚ
Số thẻ: 146171152
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ MINH QUÝ
Số thẻ: 146120595
Ngày hết hạn: 31/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm