Tổng số hướng dẫn viên: 28305
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: TRẦN MINH TUẤN
Số thẻ: 125110117
Ngày hết hạn: 26/07/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGÔ THỊ THÙY DUNG
Số thẻ: 125140001
Ngày hết hạn: 26/07/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: LÊ ĐỨC THẮNG
Số thẻ: 168110158
Ngày hết hạn: 23/07/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: TRẦN TIẾN SƠN
Số thẻ: 225170156
Ngày hết hạn: 23/07/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: TRẦN THỊ TÚ ANH
Số thẻ: 240170256
Ngày hết hạn: 23/07/2026
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: LÊ QUỲNH ANH
Số thẻ: 244210017
Ngày hết hạn: 23/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: HOÀNG PHƯƠNG
Số thẻ: 264140116
Ngày hết hạn: 22/07/2026
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN BẠCH YẾN
Số thẻ: 101111801
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: ĐỖ ĐÌNH HOÀNG
Số thẻ: 101112021
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Số thẻ: 101142774
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG ANH
Số thẻ: 101216411
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: LÊ THANH HÙNG
Số thẻ: 101216412
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG HIẾU
Số thẻ: 101216413
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: VŨ ĐỨC VINH
Số thẻ: 122211247
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TRẦN QUANG NGHĨA
Số thẻ: 222210546
Ngày hết hạn: 21/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: