Tổng số hướng dẫn viên: 23422
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: LÊ TẤN THÔNG
Số thẻ: 268150218
Ngày hết hạn: 16/11/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: BÙI VĂN HÙNG
Số thẻ: 231150302
Ngày hết hạn: 16/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 142180149
Ngày hết hạn: 16/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Số thẻ: 231180062
Ngày hết hạn: 16/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MAI ANH
Số thẻ: 168150241
Ngày hết hạn: 15/11/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: TRẦN QUANG BA
Số thẻ: 125180138
Ngày hết hạn: 15/11/2023
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HÒA
Số thẻ: 292150442
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM QUY
Số thẻ: 148120663
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGUYỄN TẤN THẮNG
Số thẻ: 248120478
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: TRỊNH PHẠM VĂN NAM
Số thẻ: 248151075
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: LÊ THỊ THIÊN LÝ
Số thẻ: 248151131
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: LÊ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 148151365
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: TRẦN NGỌC HUY
Số thẻ: 248151166
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: LÊ HUỲNH NGỌC THỤC OANH
Số thẻ: 148151395
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: LƯU VĂN TIẾN
Số thẻ: 248151198
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch