Tổng số hướng dẫn viên: 27182
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: HOÀNG MINH HẢI
Số thẻ: 179205100
Ngày hết hạn: 08/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: ĐỒNG ANH TUẤN
Số thẻ: 201140934
Ngày hết hạn: 06/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN THỊ HÀ
Số thẻ: 168170111
Ngày hết hạn: 06/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN THẾ ANH
Số thẻ: 168200259
Ngày hết hạn: 06/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THẢO
Số thẻ: 268200258
Ngày hết hạn: 06/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN
Số thẻ: 120200205
Ngày hết hạn: 05/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
Số thẻ: 101101499
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: VŨ THỊ THANH NGÂN
Số thẻ: 135110114
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Russian,Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 101173859
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: HOÀNG THẾ HẬU
Số thẻ: 101173750
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THANH BÌNH
Số thẻ: 168170103
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: HOÀNG VIẾT LINH
Số thẻ: 168170107
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: TẠ VĂN THỨC
Số thẻ: 101206045
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: VŨ MINH TUẤN
Số thẻ: 101206046
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
Số thẻ: 101206047
Ngày hết hạn: 03/04/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: