Tổng số hướng dẫn viên: 24963
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: MAI XUÂN THÀNH
Số thẻ: 131100107
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: LÊ VIỆT HÙNG
Số thẻ: 146100128
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC TUYÊN
Số thẻ: 101100217
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TĂNG QUỐC THẮNG
Số thẻ: 146100153
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM THY
Số thẻ: 146100185
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: ĐỖ HỮU THẠNH
Số thẻ: 146100209
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: TRƯƠNG PHONG THẠNH
Số thẻ: 179100241
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
Số thẻ: 101100335
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: LÊ VŨ HÀ
Số thẻ: 101100366
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: ĐỒNG HỮU PHƯỚC
Số thẻ: 186100120
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH THƠ
Số thẻ: 179100341
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN DOÃN TÚ
Số thẻ: 101100505
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: TRẦN LỢI THAO
Số thẻ: 179100569
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHONG
Số thẻ: 101101040
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN HẢI NGỌC
Số thẻ: 101101041
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch