Tổng số hướng dẫn viên: 32763
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: LÊ XUÂN HOÀN
Số thẻ: 133120209
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÙNG
Số thẻ: 133120212
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: TRẦN NGỌC HẢI
Số thẻ: 279175423
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: HOÀNG VĂN THIỆP
Số thẻ: 201223860
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: ĐINH VĂN QUANG
Số thẻ: 201223869
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: PHAN THỊ LY NA
Số thẻ: 201223870
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: HUỲNH ĐỨC DUY
Số thẻ: 201223871
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: CAO THỊ NGỌC ÁNH
Số thẻ: 201223872
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGÔ THỊ NHƯ CÚC
Số thẻ: 201223873
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: TRẦN VĂN HIẾU
Số thẻ: 201223874
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: LẠI VĂN ĐỨC
Số thẻ: 201223875
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: PHẠM VĂN TÚ
Số thẻ: 201223876
Ngày hết hạn: 03/10/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: NGUYỄN LÊ CẨM NHUNG
Số thẻ: 256221340
Ngày hết hạn: 02/10/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: LÊ THỊ HOÀNG UYÊN
Số thẻ: 256221341
Ngày hết hạn: 02/10/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: LÊ ĐỨC TRỌNG
Số thẻ: 256221342
Ngày hết hạn: 02/10/2027
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: