Tổng số hướng dẫn viên: 33885
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: PHẠM DUY TÂN
Số thẻ: 284230201
Ngày hết hạn: 31/01/2028
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: TÔ ĐỨC THẮNG
Số thẻ: 284230202
Ngày hết hạn: 31/01/2028
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN LỆNH NGỌC CÔNG
Số thẻ: 145230282
Ngày hết hạn: 31/01/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: KIỀU MINH QUANG
Số thẻ: 148151188
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: TRẦN ANH ĐỨC
Số thẻ: 148151193
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN HOÀI NAM
Số thẻ: 122231387
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: BÙI QUANG KHƯƠNG
Số thẻ: 248233245
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: VI VĂN TRƯỜNG
Số thẻ: 122231388
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: PHẠM HÙNG ANH
Số thẻ: 122231389
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: ĐẶNG NHƯ HIỀN
Số thẻ: 148180164
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH BẢO
Số thẻ: 148235115
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: LÊ THỊ MINH HOÀNG
Số thẻ: 156231671
Ngày hết hạn: 29/01/2028
Nơi cấp thẻ: Khánh Hoà
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUY
Số thẻ: 148180248
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: BÙI THỊ THƯƠNG
Số thẻ: 148235116
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HIỆN
Số thẻ: 127230220
Ngày hết hạn: 30/01/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: