Tổng số hướng dẫn viên: 30408
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: VŨ TRUNG KIÊN
Số thẻ: 101142942
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
Số thẻ: 101142989
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: VŨ QUANG ANH
Số thẻ: 101142993
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH
Số thẻ: 101174304
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: LÊ ĐỨC ANH
Số thẻ: 225220212
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: LỖ VĂN DẦN
Số thẻ: 225220213
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: ĐẶNG CHÍ HÀO
Số thẻ: 286220170
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: VŨ THỊ THU HÀ
Số thẻ: 101226523
Ngày hết hạn: 27/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TUẤN
Số thẻ: 101100776
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 12 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN ĐỖ TRUNG
Số thẻ: 101111868
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN THANH HIẾU
Số thẻ: 101112007
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 11 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGÔ VĂN TÙNG
Số thẻ: 101142892
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 8 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: PHÙNG MẠNH HÙNG
Số thẻ: 201161810
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 101163617
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: ĐỖ HẢI VĂN
Số thẻ: 201172118
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm