Tổng số hướng dẫn viên: 20226
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20194
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 2
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 30
1
Họ và tên: NGUYỄN SONG THỤC ĐOAN
Số thẻ: 148141134
Ngày hết hạn: 19/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 23 ngày
2
Họ và tên: NGUYỄN HỮU VINH
Số thẻ: 148110570
Ngày hết hạn: 16/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 21 ngày
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
Số thẻ: 148141128
Ngày hết hạn: 16/12/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 20 ngày
4
Họ và tên: PHAN QUANG CHUNG
Số thẻ: 236110131
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 5 ngày
5
Họ và tên: ĐỖ VĂN LƯƠNG
Số thẻ: 136110119
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 11 tháng, 5 ngày
6
Họ và tên: CAO XUÂN ĐỨC
Số thẻ: 248140917
Ngày hết hạn: 28/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 11 tháng, 2 ngày
7
Họ và tên: CÙ THỊ THẢO
Số thẻ: 225140135
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 28 ngày
8
Họ và tên: THÁI MINH CẢNH
Số thẻ: 148110550
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
9
Họ và tên: TẠ MINH HIẾN
Số thẻ: 248110282
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
10
Họ và tên: TRẦN THÙY LY
Số thẻ: 248110293
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT QUÂN
Số thẻ: 248110286
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
12
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 148110566
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Số thẻ: 148110575
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
14
Họ và tên: PHAN HÙNG
Số thẻ: 148110577
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 26 ngày
15
Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN
Số thẻ: 148141121
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
16
Họ và tên: PHAN QUỐC VŨ
Số thẻ: 148141122
Ngày hết hạn: 21/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 25 ngày
17
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 101111984
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
18
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUYỂN
Số thẻ: 225110112
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
19
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÍN
Số thẻ: 225110113
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
20
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THÀNH
Số thẻ: 101112019
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
21
Họ và tên: TRẦN MẠNH DŨNG
Số thẻ: 101112069
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 tháng, 25 ngày
22
Họ và tên: LÊ VĂN TRUNG
Số thẻ: 231120145
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 10 tháng, 25 ngày
23
Họ và tên: NGÔ QUỐC ĐÔNG
Số thẻ: 225120114
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 10 tháng, 25 ngày
24
Họ và tên: HỒ HẢI QUANG
Số thẻ: 225120115
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 5 năm, 10 tháng, 25 ngày
25
Họ và tên: VŨ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 101142966
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hết hạn thẻ
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
26
Họ và tên: PHẠM ĐỨC LONG
Số thẻ: 101142969
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
27
Họ và tên: VŨ MẠNH HÀ
Số thẻ: 101142992
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
28
Họ và tên: VŨ QUANG ANH
Số thẻ: 101142993
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
29
Họ và tên: PHẠM ANH BÌNH
Số thẻ: 101142995
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ VŨ
Số thẻ: 201141188
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 tháng, 24 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY
Số thẻ: 125170136
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
32
Họ và tên: LÝ HẢI YẾN
Số thẻ: 101174270
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
33
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VINH
Số thẻ: 101174271
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
34
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG
Số thẻ: 101174272
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
35
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG
Số thẻ: 101174273
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
36
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Số thẻ: 101174274
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
37
Họ và tên: ĐỖ THỊ HẠNH
Số thẻ: 101174275
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM
Số thẻ: 101174276
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
39
Họ và tên: ĐỖ HOÀNG MINH
Số thẻ: 101174277
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
40
Họ và tên: NGÔ BÁ QUANG
Số thẻ: 101174278
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
41
Họ và tên: LÊ NGỌC THỊNH
Số thẻ: 101174280
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
42
Họ và tên: HOÀNG AN DƯƠNG
Số thẻ: 101174282
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN DUY ĐƯỜNG
Số thẻ: 201172419
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
44
Họ và tên: KIM VĂN PHÚC
Số thẻ: 201172420
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
45
Họ và tên: LÊ VĂN TƯ NHỎ
Số thẻ: 201172421
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
46
Họ và tên: ĐẶNG VIỆT HƯNG
Số thẻ: 201172422
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
47
Họ và tên: BÙI QUANG HUY
Số thẻ: 201172423
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN DƯƠNG TÙNG
Số thẻ: 201172424
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
49
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Số thẻ: 101174283
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
50
Họ và tên: ĐOÀN THỊ MINH HOÀN
Số thẻ: 101174284
Ngày hết hạn: 20/11/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 10 tháng, 23 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch