Tổng số hướng dẫn viên: 27373
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: TRẦN HỮU THẢO
Số thẻ: 148100424
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 10 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 148140927
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ DIỆU
Số thẻ: 148170172
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG
Số thẻ: 248202662
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN
Số thẻ: 248202663
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: ĐINH NGUYỄN HOÀNG QUÝ
Số thẻ: 248202664
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG
Số thẻ: 248202665
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỀN
Số thẻ: 248202666
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC LINH
Số thẻ: 148204461
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: PHẠM DUY THÀNH
Số thẻ: 148204462
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: VÕ ANH VÂN
Số thẻ: 148204463
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: LƯƠNG QUANG THĂNG
Số thẻ: 148204464
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH DIỆP
Số thẻ: 148204465
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN THỊ ÁNH
Số thẻ: 148204466
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: LÊ THỊ TÂM
Số thẻ: 148204467
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch