Tổng số hướng dẫn viên: 23977
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐÀO QUỐC TOẢN
Số thẻ: 101163303
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: TRẦN VĂN THẢO
Số thẻ: 248130505
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGUYỄN LÊ ANH QUÂN
Số thẻ: 248130506
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: MAI THẾ HÀ
Số thẻ: 148130774
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: ĐÀM NGỌC KHÁNH VŨ
Số thẻ: 148151298
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHẠM THỊ CHI NHI
Số thẻ: 148151407
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: HUỲNH BÁ HÙNG
Số thẻ: 248151220
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: VÕ THỊ MINH TRINH
Số thẻ: 148161487
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC LINH THƯ
Số thẻ: 148161512
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: PHAN THỊ ANH THƯ
Số thẻ: 148161516
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: LƯU THỊ HOA
Số thẻ: 148161519
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: ĐINH HUYỀN TRÂN
Số thẻ: 148161520
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH NGUYỆN
Số thẻ: 101163305
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN QUANG QUYẾT
Số thẻ: 110120198
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: ĐẶNG THỊ DUNG
Số thẻ: 148161527
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch