Tổng số hướng dẫn viên: 26485
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: HỒ HỮU TÂN
Số thẻ: 146150802
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Số thẻ: 146171107
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÁI NHÂN
Số thẻ: 146171210
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: CIL PHI CRIÊU NALY
Số thẻ: 168170141
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: LÊ ANH QUANG
Số thẻ: 246170651
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: HOÀNG HOÀI ÂN
Số thẻ: 146171242
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: HOÀNG KIM HIỆP
Số thẻ: 146171251
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 146171284
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: TRẦN QUANG VIỆT
Số thẻ: 146202170
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: LÊ THỊ THIỆP
Số thẻ: 146202171
Ngày hết hạn: 28/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 179111466
Ngày hết hạn: 27/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÍ QUANG
Số thẻ: 179111478
Ngày hết hạn: 27/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: NGUYỄN MINH CƯỜNG
Số thẻ: 248110253
Ngày hết hạn: 27/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: NGUYỄN LÂM TUẤN
Số thẻ: 248110278
Ngày hết hạn: 27/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TẠ MINH HIẾN
Số thẻ: 248110282
Ngày hết hạn: 27/10/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm