Tổng số hướng dẫn viên: 20606
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 20547
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 18
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 41
1
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH
Số thẻ: 238120143
Ngày hết hạn: 24/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 25 ngày
2
Họ và tên: LÂM VIẾT TRANG
Số thẻ: 148120604
Ngày hết hạn: 23/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 24 ngày
3
Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC THU
Số thẻ: 248150950
Ngày hết hạn: 20/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 20 ngày
4
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TỴ
Số thẻ: 149160215
Ngày hết hạn: 14/01/2021
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 2 năm, 14 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN VIỆT
Số thẻ: 224180179
Ngày hết hạn: 12/01/2021
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 11 ngày
6
Họ và tên: ĐỖ THÀNH ÂN
Số thẻ: 149150241
Ngày hết hạn: 10/01/2021
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 10 ngày
7
Họ và tên: LÊ THANH NHÀN
Số thẻ: 279185489
Ngày hết hạn: 10/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 9 ngày
8
Họ và tên: DƯƠNG CÔNG CHÁNH
Số thẻ: 279111621
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 năm, 10 ngày
9
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HUY
Số thẻ: 179121642
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 10 ngày
10
Họ và tên: LÊ HUỲNH KIM LOAN
Số thẻ: 179183847
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
11
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THẮNG
Số thẻ: 179183848
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
12
Họ và tên: PHẠM DŨNG LẠI
Số thẻ: 279185479
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
13
Họ và tên: NGUYỄN PHÁT TÀI
Số thẻ: 279185480
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
14
Họ và tên: TRỊNH THỊ THANH TUYỀN
Số thẻ: 279185481
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
15
Họ và tên: CAO MINH PHONG
Số thẻ: 279185482
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
16
Họ và tên: HUỲNH THÚC KHÁNG
Số thẻ: 279185483
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
17
Họ và tên: NGÔ XUÂN PHONG
Số thẻ: 279185484
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
18
Họ và tên: TRẦN HỬU PHƯỚC
Số thẻ: 279185485
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
19
Họ và tên: NGUYỄN HÀ TRUNG HIẾU DƯƠNG
Số thẻ: 279185486
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
20
Họ và tên: ĐỖ VĂN LỰC
Số thẻ: 279185487
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
21
Họ và tên: PHAN TRẦN HUYỀN VŨ
Số thẻ: 279185488
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
22
Họ và tên: CHÂU VÕ THIẾU LÂM
Số thẻ: 279185490
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
23
Họ và tên: ĐỖ XUÂN LĨNH
Số thẻ: 279185491
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
24
Họ và tên: HUỲNH ANH QUỐC
Số thẻ: 279185492
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
25
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN DŨNG
Số thẻ: 279185493
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
26
Họ và tên: ĐỖ ĐỨC TUẤN
Số thẻ: 179183839
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
27
Họ và tên: LƯU THỊ BÌNH AN
Số thẻ: 179183840
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
28
Họ và tên: NGUYỄN DUY
Số thẻ: 179183841
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
29
Họ và tên: HỒ VĂN HÙNG
Số thẻ: 179183842
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
30
Họ và tên: LÂM VĂN DIỆP
Số thẻ: 179183843
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
31
Họ và tên: CAO VĂN TRÍ
Số thẻ: 179183844
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
32
Họ và tên: OANH DIỆU HUYỀN
Số thẻ: 179183845
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 8 ngày
33
Họ và tên: Đàm Xuân Nguyên
Số thẻ: 206180121
Ngày hết hạn: 08/01/2021
Nơi cấp thẻ: Bắc Cạn
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 ngày
34
Họ và tên: Phạm Văn Tin
Số thẻ: 106180122
Ngày hết hạn: 08/01/2021
Nơi cấp thẻ: Bắc Cạn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 7 ngày
35
Họ và tên: NGUYỄN QUANG ĐẠI
Số thẻ: 149120195
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hết hạn thẻ
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 6 ngày
36
Họ và tên: DƯƠNG THẾ VĨNH SƠN
Số thẻ: 179121679
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 6 ngày
37
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
Số thẻ: 148151168
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
38
Họ và tên: PHẠM THỊ XUÂN
Số thẻ: 148151172
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
39
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO NHI
Số thẻ: 148151179
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH
Số thẻ: 148151181
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
41
Họ và tên: LƯƠNG ĐỨC HIỆP
Số thẻ: 279153562
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
42
Họ và tên: TRẦN CÔNG HẬU
Số thẻ: 279153596
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
43
Họ và tên: PHẠM THỊ KIM VIỆT
Số thẻ: 148151192
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 5 ngày
44
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY KIỀU
Số thẻ: 248180000
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
45
Họ và tên: ĐOÀN NGỌC CHÂU
Số thẻ: 248180001
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
46
Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ÁNH
Số thẻ: 248180002
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
47
Họ và tên: LÊ THANH TÚ
Số thẻ: 248180003
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
48
Họ và tên: VĂN ANH VŨ
Số thẻ: 248180004
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
49
Họ và tên: VŨ HẢI MINH
Số thẻ: 148180000
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
50
Họ và tên: LÊ HỮU HOÀNG QUÂN
Số thẻ: 148180001
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch