Ngày 15/12/2021, Trường Cao đẳng Thương mại ra công văn số 550/CĐTM-TTĐTBD về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2022.
Ngày 14/12/2021, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 108/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 01/11/2021, Tổng cục du lịch ban hành công văn số 1555/TCDL-LH về việc Trường Cao đẳng Văn Lang đổi tên thành trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội
Ngày 29/12/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 897/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 03 năm 2022.
Ngày 22/12/2021, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 1612/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 và tháng 02 năm 2022    
Ngày 20/12/2021, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo số 075/2021/ TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 1 năm 2022.
Ngày 06/12/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 830/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 01 năm 2022.
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tháng 12 năm 2021
Ngày 22/11/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 1211/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021
Ngày 22/11/2021, trường Cao đẳng Duyên Hải ra thông báo số 2322/2021/TB-CĐDH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.
Ngày 08/11/2021, trường Đại học Thăng Long ra công văn số 21110805/2021/ĐHTL-CV về việc tổ chức thi tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trực tuyến tháng 11 năm 2021.
Ngày 28/10/2021, trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 733/2021/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 12 năm 2021.
Ngày 02/11/2021, Sở Du lịch thành phố Hà Nội ra công văn số 1508/SDL-QLLH về việc tổ chức chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch bằng hình thức trực tuyến tháng 11 năm 2021
Ngày 20/10/2021, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội ra công văn số 73/CV-NNCN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế.
Ngày 14/10/2021, trường Cao đẳng Đại Việt  ra thông báo số 0210/2021/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch.