Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 - 04 - 2010

Cập nhật:14/02/2014 14:32:33
Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2010.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/TT_48_2010_TT_BTC.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL